วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความหมายของการเรียนรู้


       ประสาท อิศรปรีดา (2538 : 196) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์

            สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 185) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของผู้เรียน

         มาลี จุฑา (2542 : 55) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองบ่อยครั้ง จนในที่สุดกลายเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นมาอย่างถาวร

สรุป
      การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นโดยการเชื่องโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองบ่อยครั้งหรือเกิดจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรืออาจเกิดจากการฝึกหัด จนกลายเป็นพฤติกรรมของคนเราที่ปรากฏขึ้นค่อนข้างถาวร

อ้างอิง
          ประสาท อิศรปรีดา. (2538). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษากรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์.
          มาลี จุฑา. (2542). จิตวิทยาการเรียนการสอน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
          สุรางค์ โค้วตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษากรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น